Ashita Alag (she/her)

Senior Program Officer, Advocacy

Jerin Jacob (she/her)

Lead, Communities

Kuhoo Tiwari (she/her)

Associate, CEO's Office

Disha Pathak (she/her)

Senior Program Officer, Knowledge and Advocacy

Sanaya Patel (she/her)

Chief Legal Officer

Shruti Venkatesh (she/her)

Lead, Advocacy

Suchanda Bannerjee (she/her)

Lead, Digital

Uttanshi Agarwal (she/her)

Lead, Knowledge

Vandita Morarka (she/her)

Founder & CEO

Amrita Tripathi
Vibhuti Patel
Devyani Kacker
Kirthi Jayakumar
Swarnima Bhattacharya
Abhijeet Asok
Akhila Kholisetty
Amal Sethi
Ashish Korday
Deya Bhattacharya
Ekaterina Yahyaoui
Havovi Hyderabadwalla
Janki Mehta
Jhuma Sen
Maninder Singh
Nandini Ramanujam
Poonam Choksi
Prapti Patel
Pukhraj Ranjan
Raghav Mendiratta
Raghu Appasani
Richa Vashista
Riddhi K Shah
Sharda Vishwanathan
Suhani Bhushan
Taniya D'silva
Pragya Lodha